مهر المثل

از دانشنامه حقوقی

مهر المثل مهریه ای است که به موجب قرارداد تعیین نشده است و برحسب عرف و عادت و با توجه به وضعیت زن از لحاظ صفات و حالات، سن، زیبایی، موقعیت اجتماعی خود زن و خانواده وی و سطح تحصیلات و با درنظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان این مهریه برای زن درنظر گرفته می شود.

به عبارت دیگر ، مهری است که در ضمن عقد، بر آن توافق نشده، یا توافق بر مهر شده، اما به جهتی مهر تعیین شده باطل شد یا فاقد مالیت باشد یا عدم مهر در عقد شرط شده باشد، یا اینکه نکاح به جهتی باطل باشد و زن، به بطلان نکاح جاهل بوده باشد. در هر صورت، زمانی مهرالمثل به زن تعلق می گیرد که بعد از عقد و پس از زناشویی باشد، نزدیکی شرط استقرار مهرالمثل است برحسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و با در نظر گرفتن مکان و شرایط و اوضاع و احوال و امثال اینها معین می شود.

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار