ممانعت از حق

از دانشنامه حقوقی

عمل کسی که دیگری را از دست یافتن به حق خود منع می کند. عنوان دعوای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار