فک رهن

از دانشنامه حقوقی

فک رهن از اسناد رهنی با پرداخت دین و درج مراتب در ستون ملاحظات ثبت مربوطه و ارسال خلاصه فسخ صورت میگیرد. در رهن تصرف حضور طرفین ضروری و در خصوص اسناد بانکی با اعلام و حضور نماینده بانک فک رهن صورت می گیرد (ماده 23 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317).

تذکر: 1- چنانچه نسبت به سند رهنی اجرائیه صادر شده باشد قبل از فک رهن و هرگونه اقدامی نسبت به آن اخذ موافقت از دایره اجرای ثبت الزامی است. زیرا در صورت ابلاغ اجرائیه نیمعشر اجرائی به آن تعلق گرفته و بدهکار موظف به پرداخت آن می باشد.

2- در خصوص فک اسناد رهنی بانکها نیازی به استعلام از دارائی نبوده ولی استعلام از دارائی در خصوص اسناد رهن تصرف به استناد ماده 187 قانون مالیاتها ضروری است.(لغو شده است)

3- چنانچه سند رهنی در دفترخانه دیگری تنظیم شده باشد استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند در خصوص عدم صدور اجرائیه ضرورت دارد.

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار