سازمان بیمه های اجتماعی کارگران

از دانشنامه حقوقی

سازمان بیمه های اجتماعی کارگران

سازمان مزبور زیر نظارت عالیه وزارت کار اداره می شود و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده وامور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام می گردد (ماده۴ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب۲۱ـ۲ـ۱۳۳۹) و عهده دار بیمه وتعاون کلیه کارگران در موارد زیر طبق مقررات قانون مزبور می باشد:

۱ـ حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای .

۲ـ حوادث و بیماریهای غیر ناشی از کار ـ حاملگی ـ وضع حمل.

۳ـ از کارافتادگی ـ بازنشستگی ـ فوت .

۴ـ ازدواج (ماده یک قانون مذکور)

مدیر عامل سازمان مذکور معاون وزیر کار بوده و در مقابل هر شخصی وهر مرجعی نماینده سازمان است و می تواند شخصاً و یا به وسیله وکیل یا نمایندگانی که انتخاب می کند سمت نمایندگی خود را نسبت به سازمان اعمال نماید (ماده۱۴ قانون مذکور)

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار