دادنامه

از دانشنامه حقوقی

پاکنویس رأی دادگاه که به امضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر رسیده باشد.

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار