بنچاق

از دانشنامه حقوقی

بنچاق :

اسناد راجع مالكيت يا نقل و انتقال سابق بر معامله اي كه فعلاً انجام مي گيرد (ماده ۲۳ آيين نامه قانوني ثبت ـ مصوب ۱۳۱۷)

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار